Lu, Changliang, Lin Wang, Shumei Wang, Wanzhong Li, Haijian Li, Lin Sun, Wenzhen Shi, and Chunzhen Zhao. 2019. “1,8-Cineol Attenuated Aβ25-35-Induced Neuron Injury through Inhibiting IL-6, IL-8 Release and NF-κB Expression”. Journal of Biomedical and Pharmaceutical Research 8 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.32553/jbpr.v8i1.567.